• Hội thảo Khai Tuệ

   

  Các Khóa học, Hội thảo, Huấn luyện
  do Khai Tuệ tổ chức tại Nha trang

 • Góc Chia sẻ

   

  Góc Tâm tình với những bài viết chia sẻ Kinh nghiệm Sống và Thành công

 • Sinh trắc Vân tay

   
   

  Tư vấn Phân tích Vân tay để khám phá và định hướng Tài năng


 • Thư viện Tri Thức

   

  Kho Tri thức Khai Tuệ
  với nhiều tư liệu hữu ích dành cho Bạn

Quy chế Câu lạc bộ

 

 KHAITUEClub

 

QUI CHẾ CÂU LẠC BỘ KHAI TUỆ

 

 CHƯƠNG I

 

MỤC ĐÍCH, NGUYÊN TẮC, TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VÀ NHIỆM VỤ

CỦA CÂU LẠC BỘ ( CLB )

Điều 1. Mục đích tổ chức và hoạt động của CLB

- Nhằm chia sẻ, đào tạo kỹ năng sống và làm việc cho các hội viên.

- Nhằm xây dựng cộng đồng những người muốn khám phá và hoàn thiện bản thân.

- Góp phần giúp hội viên có chất lượng cuộc sống tốt hơn.

 

Điều 2. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của CLB

- CLB hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, dân chủ và tôn trọng pháp luật.
- CLB hoạt động dưới sự quản lý và điều hành của Công ty Cổ phần Đào tạo Khai Tuệ.

 

Điều 3. Nhiệm vụ của CLB

- Tổ chức các hoạt động định kỳ ít nhất 02 tháng/ lần cho các hội viên câu lạc bộ:

          + Tổ chức các buổi thuyết trình, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm về các chủ đề chung trong cuộc sống và làm việc như: các kỹ năng mềm, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng làm cha mẹ, lập nghiệp, làm giàu, quản lý doanh nghiệp,...

          + Tổ chức các hoạt động xã hội, hoạt động ngoài trời như: tham quan, du lịch, thể dục, thể thao, văn nghệ, ... nhằm gia tăng tình đoàn kết, sự gắn bó giữa các thành viên.

- Tạo diễn đàn thảo luận cho các thành viên câu lạc bộ trên Website của Công ty Cổ phần Đào tạo Khai Tuệ: http://www.khaitue.com

 

CHƯƠNG II

HỘI VIÊN

Điều 4. Đối tượng tham gia

- Hội viên là tất cả những ai có khát vọng vươn lên, muốn chia sẻ và học tập để hoàn thiện bản thân, thấu hiểu và thực hiện theo Qui chế KHAITUEClub.

 

Điều 5. Quyền lợi của Hội viên

- Được tham gia mọi hoạt động của CLB ( với những chương trình đặc biệt sẽ có thông báo bổ sung khi cần thiết).

- Được đề đạt và giải quyết các nguyện vọng, ý kiến chính đáng.

- Được tham gia Diễn đàn Câu lạc bộ Khai Tuệ theo Nội quy của Diễn đàn.

- Được bàn bạc, giám sát các công việc của CLB, được ứng cử và đề cử vào Ban chủ nhiệm CLB.

- Được ưu đãi khi tham dự các chương trình do Công ty Cổ phần Đào tạo Khai Tuệ tổ chức: ưu đãi- giảm 30% giá vé, riêng các thành viên trong Ban chủ nhiệm được ưu đãi-giảm 50% giá vé.

- Được tư vấn các vấn đề về cuộc sống từ Ban chủ nhiệm CLB, Ban lãnh đạo Công ty Khai Tuệ.

- Có cơ hội thông tin, chia sẻ công việc của mình với các hội viên trong CLB.

 

Điều 6. Trách nhiệm của Hội viên

- Thực hiện nghiêm chỉnh Qui chế CLB và các quyết định của CLB.

- Tuyên truyền nâng cao uy tín và mở rộng ảnh hưởng của CLB.

- Tích cực học tập, rèn luyện và tham gia các hoạt động của CLB ( không được nghỉ quá 2 chương trình liên tiếp hoặc 4 chương trình trong 01 năm hoạt động).

- Khi có chủ đề muốn chia sẻ, thuyết trình với CLB; thành viên phải đăng ký chủ đề trước 30 ngày với Ban Chủ nhiệm CLB để đưa vào kế hoạch hoạt động.

- Đóng hội phí : 200.000đồng/quí , đóng vào đầu mỗi quí. ( khi hội viên đóng liền 1 lần cho kỳ sinh hoạt thì hội phí là 350.000đồng/6 tháng, 600.000đồng/1 năm ).

- Trong trường hợp hội viên đã đóng hội phí nhưng vì lý do khách quan không thể tiếp tục tham gia sinh hoạt được, hội viên có thể bảo lưu sinh hoạt ( thời gian bảo lưu tối đa 6 tháng) hoặc chuyển nhượng cho người khác có mong muốn gia nhập CLB.CHƯƠNG III

TỔ CHỨC CỦA CLB

Điều 7. Tổ chức của CLB

1. Công ty Cổ phần Đào tạo Khai Tuệ:

- Công ty Cổ phần Đào tạo Khai tuệ quyết định và chịu trách nhiệm về các vấn đề quản lý CLB về đường lối, phương hướng hoạt động của CLB.

- Hỗ trợ mọi hoạt động của CLB : phối hợp hoạch định kế hoạch hành động, tham gia tổ chức các chương trình, cung cấp các tài liệu cần thiết, liên hệ với các tổ chức, cá nhân tiềm năng bên ngoài …

2. Ban chủ nhiệm:

- Ban chủ nhiệm chịu trách nhiệm lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động của CLB nhằm đạt được những mục đích mà CLB đã đề ra.

- Ban chủ nhiệm gồm 05 thành viên; trong đó:

          + 01 Chủ nhiệm.

          + 02 Phó chủ nhiệm.

          + 02 Ủy viên.

- Nhiệm kì của Ban chủ nhiệm: 01 năm. Sau 01 năm hoạt động sẽ tiến hành bầu lại các vị trí trong Ban chủ nhiệm tại Đại hội tổng kết thường niên hàng năm.

Thành viên trong Ban chủ nhiệm do các hội viên giới thiệu và bầu ra thông qua bỏ phiếu kín (hoặc giơ tay) theo nguyên tắc quá bán. Các vị trí cụ thể trong Ban Chủ nhiệm do các thành viên trong Ban chủ nhiệm đề cử và hiệp thương để chọn ra.

 

 

Điều 8. Đại hội tổng kết nhiệm kỳ của CLB

- Kỳ hoạt động của CLB là 01 năm. Đại hội tổng kết được tiến hành vào cuối mỗi kỳ hoạt động.

- Nhiệm vụ của đại hội:

+ Công ty Cổ phần Đào tạo Khai Tuệ và Ban chủ nhiệm tiến hành kiểm điểm, rút kinh nhiệm trong kỳ hoạt động.     
+ Xét khen thưởng và kỷ luật các nhóm, hội viên trong kỳ hoạt động.

+ Bầu Ban chủ nhiệm cho kỳ hoạt động mới.

+ Thảo luận và đề ra phương hướng, kế hoạch hoạt động kỳ mới.

 

CHƯƠNG IV

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

­­­Điều 09. Khen thưởng

Ban chủ nhiệm và các hội viên CLB có đóng góp đặc biệt trong công tác xây dựng và phát triển CLB, có thành tích trong quá trình hoạt động được CLB xem xét khen thưởng  theo sự thống nhất giữa Công ty Cổ phần Đào tạo Khai Tuệ và Ban chủ nhiệm CLB.

Điều 10. Kỷ luật

Các hội viên vi phạm qui chế CLB, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của CLB bị kỷ luật với các hình thức: khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ ra khỏi CLB theo quyết định của Ban chủ nhiệm.

 

CHƯƠNG V

TÀI CHÍNH CỦA CLB

Điều 11. Các khỏan thu

Các nguồn thu của CLB bao gồm:

- Hội phí của các hội viên

- Lệ phí tham dự các chương trình từ các đối tượng chưa là hội viên của CLB .

- Do các tổ chức, cá nhân tài trợ.

Điều 12. Các khoản chi

- Trang trải các chi phí tổ chức các chương trình hoạt động của CLB: chương trình trong nhà, hoạt động xã hội, dã ngoại, thăm hỏi, hỗ trợ gia đình hội viên…

- Khen thưởng.

Điều 13. Quản lý

- Hoạt động tài chính của CLB do Công ty Cổ phần Đào tạo Khai Tuệ quản lý theo nguyên tắc hiệu quả và công khai, có sự kiểm soát của Ban chủ nhiệm và báo cáo tổng kết 6 tháng một lần và vào các kỳ đại hội.

 

CHƯƠNG VI

CHẤP HÀNH QUY CHẾ CLB

Điều 14. Chấp hành Quy chế

- Tất cả các hội viên và tổ chức CLB phải chấp hành nghiêm chỉnh qui chế CLB.

- Việc sửa đổi bổ sung và thông qua qui chế CLB do Công ty Cổ phần Đào tạo Khai Tuệ và Ban chủ nhiệm quyết định.

- Ban chủ nhiệm CLB có trách nhiệm hướng dẫn việc thực hiện qui chế CLB.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  Nha Trang ngày 15 tháng 8 năm 2012

  

CÔNG TY

CỔ PHẦN ĐÀO TẠO KHAI TUỆ

  (đã ký)

 Nguyễn Anh Tuấn

CHỦ NHIỆM

CÂU LẠC BỘ

  (đã ký)

Đặng Tiến Văn